Automatic translation import

Change-Id: Ic6c6b5ac1bdeeda63bad13571f84706702344324
Ticket: -
This commit is contained in:
blinky@build01 2016-07-25 11:49:03 -07:00
parent af36bfb798
commit 739026aa87
1 changed files with 2 additions and 0 deletions

View File

@ -81,4 +81,6 @@
<string name="sim_locale_changed">%1$s SIM antzeman da</string>
<!-- MOD stuff -->
<string name="mod_welcome">Zure gailuak MODak onartzen ditu</string>
<string name="mod_description">Modak zure telefona azkarragoa, adimentsuagoa eta erabilerrazagoa egiten dute. Gida honetan, mod berriak ezagutuko dituzu, zer egiten duten ulertu, eta nola gaitu eta desgaitu ikasiko duzu.</string>
<string name="mod_explore">Aztertu MOD gida</string>
</resources>